Header Ads Widget

Dấu hiệu vàng hôm nay

 Vàng đang có dấu hiệu phá vỡ kênh giá giảm trước đó để tiếp cận lại đỉnh cũ 1950. Hôm qua giá đã phản ứng khá tốt tại Fibo 61.8. Chúng ta sẽ tìm kiếm setup để mua vào


Mua Vàng quanh 1925, SL - 1917, TP - 1940