Header Ads Widget

Vàng của chúng ta

 Nếu vàng chạm $ 1870, bán;

Nếu vàng chạm $ 1830-1835. Mua;

Vì "kỳ vọng mua, bán thực tế", chúng tôi nghĩ rằng sẽ an toàn hơn nếu mua gần $ 1830-1835.

Bản tin chính hôm nay;

Canh mua vàng quanh 1847-1850

SL 1835

TP 1856

TP 1862

TP 1870

BÁN quanh 1877-1880

SL 1890

TP 1871

TP 1865

TP 1855